Privacy Statement

Privacy Policy B&B tussen hei & wei
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens door B&B tussen hei en wei, worden verwerkt en voor welke doeleinden dit noodzakelijk is.
Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kun je contact met ons opnemen via info@tussenheienwei.nl


Via deze website informeren wij je over onze B&B en heb je de mogelijkheid om contact met ons op te nemen of een reservering te maken. Daarbij worden persoonsgegevens verwerkt. Wij vinden het zeer belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw gegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons hierbij aan de privacywetgeving die van toepassing is.


Persoonsgegevens
Voor het verlenen van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. Wij verwerken deze gegevens op grond van een wettelijke plicht en op grond van uw toestemming.

De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken zijn:
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
IBAN


Doeleinden
De bovenstaande persoonsgegevens worden door B&B Tussen Wei & Hei uitsluitend verwerkt voor een vooraf gesteld doel. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn voor ons noodzakelijk om deze doelen te bereiken. Wij verwerken de gegevens nooit voor andere doeleinden.

De doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken zijn:
Het nachtregister (noodzakelijk voor het geval er zich een calamiteit voordoet en voor de toeristenbelasting)
Versturen van facturen
Retourneren van gevonden voorwerpen
Bevestigen reserveringen
Juiste service bieden voor mensen met een allergie
Bijhouden van een digitaal gastenboek
Wij zijn wettelijk verplicht een nachtregister bij te houden. Hiervoor vragen wij je naam en woonplaats. Wanneer je deze gegevens niet wenst te verstrekken kunnen wij helaas geen overnachting bieden in onze bed and breakfast.


Derden
Wij ontvangen en/of delen persoonsgegevens enkel met bevoegde instanties indien wij hiertoe verplicht zijn (politie, belastingdienst).
Wanneer wij uw gegevens aan een derde partij verstrekken, zorgen wij ervoor dat gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
wij verwijderen gegevens zodra deze niet meer noodzakelijk zijn.


Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, jouw persoonsgegevens te beperken.
De persoonsgegevens die wij verwerken worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij ze verkregen hebben. Het bewaren van de gegevens is noodzakelijk wanneer deze nodig zijn voor het leveren van onze diensten. Wanneer de wet echter een andere verplichte bewaartermijn noemt, zullen de gegevens worden bewaard zolang de wet dit vordert.


Inzage recht en wijzigen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in te zien, te wijzigen en/of te wissen. Je kunt hiervoor per e-mail contact met ons opnemen. De contactgegevens staan bovenaan deze privacyverklaring.


Klachtenrecht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien je klachten hebt ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens. Natuurlijk kunt je jouw klacht eerst bij ons neerleggen, maar mochten we er samen niet uitkomen dan kun je alsnog jouw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via hun website.